حضور آی اکت در خانه بین المللی نوآوری و فناوری ایران

حضور مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته بالینی ایران(آی اکت) در خانه بین المللی نوآوری و فناوری ایران در حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزیر بهداشت