گفتگو اولین جراح متخصص استفاده کننده از سامانه جراحی رباتیک از راه دور سینا

توضیحات استاد طالبپور، رئیس بیمارستان فوق تخصصی سینا و جراح متخصص استفاده کننده از سامانه جراحی رباتیک از راه دور سینا