بازدید معاون خدمات سلامت وزارت بهداشت اندوزی و هیات همراه

بازدید معاون خدمات سلامت وزارت بهداشت اندوزی و هیات همراه از مرکز موزش مهارت های پیشرفته بالینی ایران(آی اکت)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *