اِل پی سیم: شبیه ساز بی حسی نخاعی سینا

این دستگاه یک سامانه رباتیکی شبیه ساز مهارت تزریقات نخاعی در محیط واقعیت مجازی با حس لامسه مصنوعی است. سخت افزار سامانه شرایطی مشابه شرایط انجام تزریقات نخاعی در ناحیه کمری بیمار را برای کاربر به وجود آورده و انتهای یک سوزن اِل پی را در اختیار کاربر قرار میدهد. نرم افزار سامانه نیز ناحیه ی کمری  L2 تا L5 بیمار را شبیه سازی نموده و به کاربر نمایش میدهد. این دستگاه نیروی لازم برای عبور سوزن از لایه های مختلف شامل پوست، چربی زیر پوستی، لیگامانهای اینترا و سوپرا اسپاینوس، فضای اپیدورال و لایه مننژ را شبیه سازی نموده و احساسی مشابه به ورود سوزن به ناحیه کمری انسان را القا می‌کند.

سامانه رباتیکی شبیه ساز مهارت تزریقات نخاعی در محیط واقعیت مجازی به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای آموزش و ارزیابی این مهارت در دانشجویان پزشکی طراحی شده است. این سامانه از دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده است. سخت افزار سامانه شرایطی مشابه شرایط انجام تزریقات نخاعی در ناحیه کمری بیمار را برای کاربر به وجود آورده و انتهای یک سوزن ال پی را در اختیار کاربر قرار میدهد. نرم افزار سامانه نیز ناحیه ی کمری  L2 تا L5 بیمار را شبیه سازی نموده و به کاربر نمایش میدهد. کاربر میتواند این ناحیه را فقط از روی پوست مشاهده نموده و مهارت تزریقات نخاعی را تمرین نماید و یا اینکه پوست را ترنسپرنت کرده و مهره های کمری زیر آن را مشاهده نماید. فضا و هندسه کمر بیمار در این شبیه ساز با استفاده از داده های سه بعدی استخراج شده از تصاویر MRI و CT scan بازسازی شده و مشابه هندسه فضایی واقعی کمر بیمار می باشد. همچنین رفتار فیزیکی کلیه لایه های بافتی این ناحیه در برابر عبور سوزن LP بر اساس داده های واقعی اخذ شده از کمر جسد تازه فوت شده بازسازی شده و به وسیله سخت افزار رباتیکی سامانه به صورت زمان حقیقی شبیه سازی می شود. در این محصول، بازخورد نیرویی توسط سیستم رباتیکی به دست کاربر، به گونه‌ای است که حین عبور سوزن از لایه های مختلف شامل پوست، چربی زیر پوستی، لیگامانهای اینترا و سوپرا اسپاینوس، فضای اپیدورال و لایه مننژ در محیط مجازی، احساسی مشابه به ورود سوزن به ناحیه کمری انسان را القا می‌کند.

مشخصات فنی:

کاتالوگ شبیه ساز بی حسی نخاعی سینا

نام دوره: دوره مهارت افزایی بی حسی نخاعی با استفاده از فناوری حقیقت مجازی و حس لامسه مصنوعی